Τα 47 δικαιολογητικά που εκδίδει μόνο η εφορία!

0
83

Υποχρεωτική η επίσκεψη στις Εφορίες, για όποιον ιδιώτη ή επιχείρηση χρειάζεται ένα από τα 47 απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζει νέα απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για δικαιολογητικά και βεβαιώσεις τα οποία μπορούν να εκδοθούν μόνο με φυσική παρουσία του φορολογούμενου στην εφορία.

Μπορεί η κυβέρνηση και ειδικά τα υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας, να τρέχουν προγράμματα για μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά ακόμα και μέσα στο 2017, οι ουρές δεν έχουν ακόμα εκλείψει. Στην λίστα με τα 47 δικαιολογητικά και βεβαιώσεις, περιλαμβάνονται κυρίως θέματα που αφορούν συναλλαγές επιχειρήσεων.

Η λίστα με τα 47 δικαιολογητικά

1. Πιστοποιητικό για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και εργάζονται σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε.

2. Βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται το ποσό του εισοδήματος και το μέρος του φόρου που καταβλή­θηκε επ’ ονόματι του νομικού προσώπου και αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό.

3.  Βεβαίωση περί χαρακτηρισμού ενός προσώπου ως νομικής οντότητας κατά την έννοια της περ. δ’ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

4.  Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ο φόρος εισοδήματος που καταβλήθηκε στην ημεδαπή από νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα ή παρακρατήθηκε στο εισόδημα των προσώπων αυτών για τον συμψηφισμό του με τον φόρο εισοδήματος στο κράτος που έχουν τη φορο­λογική κατοικία τους, με βάση τη νομοθεσία του κράτους αυτού.

5. Βεβαίωση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., από την οποία να προκύπτει το είδος της ασκούμενης επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης και η εγκατάσταση της, από 25 Νοεμβρίου 2011 και μετά στις περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας.

6. Βεβαίωση του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για την μεταβίβαση ή υποθήκευση του πλοίου.

7. Βεβαίωση βάσει της 13ης Οδηγίας Ε.Ε.

8. Βεβαίωση συνδρομής προϋποθέσεων αγοράς ή εισαγωγής καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξο­πλισμού, καθώς και λήψης υπηρεσιών χωρίς καταβολή Φ.Π.Α. από Α.Ε.Ι, Ι.Τ.Ε κ.λπ. που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που τους έχουν ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

9.  Βεβαίωση απαλλαγής από Φ.Π.Α. (εκδίδεται για αγορά σκαφών) (άρθρο 27 του ν. 2859/2000- Α’ 248 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» και άρθρο 6 της αριθ. Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/18.12.1987 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών- Β’ 3/1988, όπως ισχύει).

10. Βεβαίωση απαλλαγής από Φ.Π.Α.

11. Βεβαίωση συνδρομής προϋποθέσεων για αγορά επενδυτικών αγαθών με καταβολή του Φ.Π.Α. από τον ίδιο τον αγοραστή ορισμένων βιομηχανικών, μεταλλευτικών κ.λπ. επιχειρήσεων.

12. Βεβαίωση για άρση απαλλαγής α’ κατοικίας (λόγω μεταβίβασης εντός πενταετίας).

13. Πιστοποιητικό καταβολής φόρου λόγω άρσης απαλλαγής α’ κατοικίας ή θεωρημένο αντίγραφο δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων, στην οποία θα πιστοποιείται η καταβολή του φόρου της πρώτης απαλλαγής (λόγω χορήγησης νέας απαλλαγής).

14. Βεβαίωση Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για προσδιορισμό αξίας ακινήτου για μεταγραφή συμβολαίου μετά από την παρέλευση έτους από τη σύνταξη του.

15. Πιστοποιητικό φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.

16. Βεβαίωση σε δίκες επί μισθωτικών διαφορών για το ύψος αντικειμενικής αξίας μισθίων ακινήτων, όπου δε δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα, συγκριτικά στοιχεία της αγοραίας αξίας.

17. Έκθεση εκτίμησης της αγοραίας αξίας δημοσίων κτημάτων σε περίπτωση εκποίησης τους.

18. Προσδιορισμός ελάχιστου τιμήματος προσφοράς σε περίπτωση εκποίησης ακινήτων κοινωφελών περιου­σιών με δημοπρασία.

19. Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ακίνητο έχει δηλωθεί στις δηλώσεις ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ και έχει εξοφληθεί ο φόρος που αναλογεί στην αξία του, τα πέντε προηγού­μενα της μεταβίβασης έτη.

20.  Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ.

21. Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικού προσώπου.

22. Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου.

23. Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου.

24. Βεβαίωση έναρξης υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.

25. Βεβαίωση μεταβολής υπό ίδρυση φυσικού προσώπου. (παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 – Β’ 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1178/11.8.2015 όμοια απόφαση – Β’ 1940).

26. Βεβαίωση διακοπής υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.

27. Βεβαίωση έναρξης υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.

28. Βεβαίωση μεταβολής υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.

29. Βεβαίωση διακοπής υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.

30. Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου.

31. Βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου.

32. Βεβαίωση διακοπής εργασιών φυσικού προσώπου.

33. Βεβαίωση διακοπής εργασιών μη φυσικού προσώπου.

34. Βεβαίωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.

35. Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για αποσυρόμενο επιβατικό αυτοκίνητο.

36. Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για αποσυρόμενο φορτηγό ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο.

37. Βεβαίωση καταστροφής πινακίδων.

38. Βεβαίωση χρεών προς το Δημόσιο.

39. Βεβαίωση καταβολής ποσού υπέρ τρίτων.

40.  Αποδεικτικό ενημερότητας. (άρθρο 12 ν. 4174/2013 – Α’ 170 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», αριθ. ΠΟΛ.1274/27.12.2013 – Β’ 3398 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει.). Επισημαίνεται ότι το Αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται από τις Δ.Ο.Υ. και από τα Ελεγκτικά Κέντρα.

41. Βεβαίωση οφειλής.

42. Αναλυτική Κατάσταση Βεβαιωμένων Οφειλών.

43. Πίνακας χρεών.

44. Πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης φορολογικών εκκρεμοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της ύπαρξης ληξι­πρόθεσμων χρεών, για εμποροβιομηχανικές εταιρείες του α.ν. 89/1967- Α’ 132, που λειτούργησαν στην Ελλάδα. Αριθ. ΙΕ/10493/2083/22.3.2006 – Β’ 379 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

45. Πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης φορολογικών εκκρεμοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης ληξιπρόθεσμων χρεών, για τις ναυτιλιακές εταιρείες του ν. 27/1975 – Α’ 77, μετά την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης.

46. Βεβαίωση για την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας (Π.Φ.Κ.).

47. Βεβαίωση για την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων για τόκους καταθέ­σεων (Π.Φ.Κ.).

Τα 47 δικαιολογητικά που εκδίδει μόνο η εφορία!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here